Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO https://genexo24.pl/

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy (Sklep) firmy Genexo Sp. z o. o., znajdujący się pod adresem https://genexo24.pl/ umożliwia dokonywanie zakupów online.
 2. Regulamin Sklepu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczaniu przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do: zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzenie nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzenia w nich zmian, zgodnie z niniejszym Regulaminem lub regulaminem danej promocji. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób realizacji złożonych wcześniej zamówień.
 6. Zarówno Sprzedawca, jak i Klient są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Adres reklamacyjny:

Miejsce wysyłki towaru:
FM Logistic
Stefana Batorego 1
05-870 Błonie, Pass
oraz
Adres e-mail: info@genexo24.pl
Infolinia: +48 516 203 51

DEFINICJE

Wyrazy lub zwroty pisane z wielkich liter mają znaczenie wskazane poniżej:

 1. „Usługa dostawy” – przedmiot umowy przewozu wraz z  określeniem przewoźnika i kosztu wymienionego podczas składania Zamówienia.
 2. „Dowód zakupu” – faktura  wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami.
 3. „Dni Robocze” – od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 4. „Formularz Zamówienia” – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, w którym podajesz swoje dane niezbędne do realizacji Zamówienia oraz określasz niektóre warunki Umowy Sprzedaży, w szczególności sposobu dostawy i płatności.
 5. „K.C.” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 6. „Klient”/ Ty – użytkownik Sklepu, będący osobą fizyczną lub przedsiębiorcą, tj. osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której K.C. przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 7. „Konto” – Usługa umożliwiająca m.in. dokonywanie Zamówień bez każdorazowego wypełnienia Formularza Zamówienia, podgląd historii Zamówień, zmianę danych.
 8. „Koszyk” – Usługa, dzięki której widoczne są wybrane przez Ciebie Produkty i masz możliwość ustalenia i modyfikacji Zamówienia, w szczególności ilości nabywanych Produktów.
 9. „Polityka” – Polityka prywatności, czyli dokument dostępny pod adresem www.genexo24.pl/polityka-prywatnosci, w którym przekazujemy wszystkie informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych.
 10. „Porzucony koszyk” – Usługa przypomnienia o niedokończonym zamówieniu i pozostawieniu Produktów w Koszyku.
 11. „P.T.” – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 576 z późniejszymi zmianami ).
 12. „Regulamin” – ten dokument wskazujący zasady dokonywania zakupów w Sklepie.
 13. „Sklep” – sklep internetowy dostępny pod adresem www.genexo24.pl.
 14. „Sprzedawca”/ My – Genexo Sp. z o.o., ul. Gen. Zajączka 26, 01-510 Warszawa.
 15. „Produkt” – rzecz ruchoma aktualnie dostępna w Sklepie.
 16. „Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży na odległość zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 17. „USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA” – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 18. „Usługa” – usługi świadczone przez Nas drogą elektroniczną, w szczególności Koszyk, Konto, Chat.
 19. „U.Ś.U.D.E.” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 20. „Zamówienie” – oświadczenie woli składane przez Ciebie za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 21. „Wada” – zarówno wada fizyczna, jak i prawna Produktu.
 22. „Wada fizyczna” – polega na niezgodności Produktu sprzedanego z umową.
  W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a  nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 23. „Wada prawna” – sytuacja, kiedy sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep GENEXO24 działający pod adresem www.genexo24.pl, prowadzony jest przez Genexo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gen. Zajączka 26, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000121008, posiadającą numer NIP 5252244112, REGON: 015177591 z kapitałem zakładowym w wysokości 336 250 zł.
 2. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie, a w szczególności zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz zasady korzystania z Naszych Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także zasady korzystania ze Sklepu.
 3. Korzystając ze Sklepu i z Naszych Usług zobowiązany jesteś do zapoznania i przestrzegania Regulaminu, w szczególności zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 4. Możesz uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu w każdym czasie i miejscu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin dostępny jest zawsze na stronie internetowej sklepu pod adresem www.genexo24.pl/regulamin .
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01-01-2022.

WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz korzystania z Naszych Usług należy:

 1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu oraz z aktualną wersją przeglądarki internetowej,
 2. włączyć w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Sklep funkcjonuje na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Korzystanie ze Sklepu jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich, którzy spełniają wymagania techniczne określone w pkt. III Regulaminu, dokonują zakupu jako Gość (bez logowania) lub założyli Konto.
 3. Korzystanie ze Sklepu jest jednoznaczne z akceptacją przez Ciebie treści Regulaminu.
 4. Twoim obowiązkiem jest korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z treścią Regulaminu, z poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
 5. W szczególności zabronione jest ingerowanie w działanie Sklepu, w tym zmienianie kodu Sklepu, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Sklepu.
 6. Ten Regulamin stanowi również wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 U.Ś.U.D.E. oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 P.T.

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W ramach Sklepu świadczymy drogą elektroniczną następujące Usługi:
  1. Konto;
  2. Koszyk;
  3. Udostępnianie i/lub możliwość pobierania treści;
 2. Korzystanie z Usług Sklepu jest bezpłatne.
 1. Konto
  1. W celu założenia Konta w Sklepie należy podać pełne dane płatnika, tj. imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, aktywny adres poczty elektronicznej. Należy ustawić hasło oraz zaakceptować Regulamin i Politykę oraz aktywować przycisk „Zarejestruj się” (lub inny o równoważnym znaczeniu). Twój login to adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji. Następnie zostanie do Ciebie wysłany e-mail z potwierdzeniem wprowadzenia danych i informacją, że Twoje Konto jest weryfikowane. Po zweryfikowaniu prawdziwości danych, na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej zostanie wysłane potwierdzenie założenia Konta oraz link aktywacyjny. Po kliknięciu w przesłany przez Nas link Twoje Konto zostanie aktywowane.
  2. Możesz założyć tylko jedno Konto w Sklepie.
  3. Jesteś zobowiązany do zachowania hasła w tajemnicy. Z uwagi na zagrożenia związane z dostępem do Internetu rekomendujemy regularną zmianę hasła, nie rzadziej niż raz na 30 dni.
  4. Usługa Konta umożliwia skorzystanie z następujących funkcjonalności:
   1. podgląd historii zamówień,
   2. zmiana danych kontaktowych,
   3. informacja na temat dostawy,
   4. informacja na temat płatności.
  5. Umowa o świadczenie Usługi Konta zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Ciebie potwierdzenia prawidłowej rejestracji w Sklepie, wysłanego na adres elektroniczny podany przez Ciebie podczas rejestracji. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony.
  6. Możesz w każdej chwili usunąć swoje Konto bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W celu skorzystania z tego uprawnienia skontaktuj się z Nami lub skasuj konto poprzez zaznaczenie odpowiedniej informacji w „Moje konto”, w Sklepie. Z chwilą usunięcia Konta umowa o świadczenie Usługi Konta ulega rozwiązaniu.
  7. W przypadku rażącego nieprzestrzegania przez Ciebie Regulaminu jesteśmy uprawnieni do zablokowania Twojego Konta, a nawet do jego usunięcia, a umowa o świadczenie Usługi Konta ulega rozwiązaniu.
 2. Koszyk
  1. Usługa Koszyk polega na ułatwieniu złożenia zamówienia Produktów. Dzięki niej możesz zapamiętać wybór swoich Produktów, wpisanych kodów rabatowych, wyświetlić podsumowanie ceny oraz kosztów dostawy.
  2. Korzystanie z Usługi Koszyk rozpoczyna się z momentem aktywowania przycisku „Dodaj do koszyka” (lub innego o równoważnej treści) znajdującego się pod ceną, obok zdjęcia Produktu, a kończy się z chwilą złożenia Zamówienia lub skorzystania z przycisku „Opróżnij koszyk” (lub innego o równoważnej treści). Dodanie Produktów do Koszyka nie oznacza ich rezerwacji.
 3. Udostępnianie i/lub możliwość pobierania treści
  Treść Regulaminu udostępniamy nieodpłatnie na stronie internetowej www.genexo24.pl/regulamin, w formie umożliwiającej jej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie. Treść zawarta w Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Ciebie dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz świadczonych w jego ramach Usług.

PRODUKTY

 1. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Produktów należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. W Sklepie mogą obowiązywać ograniczenia ilościowe dotyczące liczby sztuk danego Produktu, który możesz zamówić w ramach jednego Zamówienia. W razie przekroczenia limitu, złożenie Zamówienia nie będzie możliwe. W takim przypadku zmniejsz liczbę zamówionego Produktu w Koszyku.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Opisy Produktów wraz z cenami stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (informację handlową), a nie ofertę w rozumieniu K.C. Składając Zamówienie składasz ofertę kupna wskazanego Produktu za cenę i o cechach określonych w opisie Produktu.
 2. Możesz składać Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przez cały rok. Sklep realizuje Zamówienia w godzinach pracy Sklepu, tj. od 8 do 16 w Dni Robocze. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 3. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:
  1. zaloguj się na Konto,
  2. wybierz Produkt, którym jesteś zainteresowana/-ny, a następnie aktywuj przycisk “Dodaj do koszyka” (lub inny o równoważnej treści) znajdujący się pod opisem wybranego Produktu;
  3. przejdź do Koszyka, który znajduje się w prawnym górnym rogu Sklepu;
  4. zweryfikuj podane dane i ewentualnie dodaj/zmień adres dostawy;
  5. wybierz sposób dostawy oraz formę płatności;
  6. wybierz przycisk „Kupuję i płacę” (lub inny o równoważnym znaczeniu).
 4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści, zaakceptowania przez Ciebie Regulaminu oraz Polityki, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka.
  W przypadku wyboru opcji płatności wskazanej w pkt. IX ust. 1 lit. a. Regulaminu zamówienie, które nie zostanie opłacone w ciągu 15 minut od momentu złożenia zamówienia zostanie automatycznie anulowane.
 5. Po złożeniu Zamówienia prześlemy na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. W zależności od wybranego sposobu płatności, otrzymasz odpowiednią informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 6. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest Naszym oświadczeniem o przyjęciu oferty i z chwilą jej otrzymania przez Ciebie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

CENA PRODUKTÓW

 1. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów wysyłki, które są zależne od liczby zakupionych Produktów oraz wybranego przez Ciebie sposobu płatności i dostawy.
 2. Na całkowitą cenę Zamówienia składają się wskazane w Sklepie cena za Produkt oraz koszty wybranego przez Ciebie sposobu płatności i dostawy Produktu.
 3. Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami K.C. oraz innymi przepisami prawa.
 4. Cena Produktu uwidoczniona w Sklepie jest wiążąca w chwili złożenia przez Ciebie Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie po złożeniu przez Ciebie Zamówienia.

SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Masz możliwość opłacenia Zamówienia według swojego wyboru:
  1. możesz zapłacić za pomocą systemu PayU (karta, konto, blik), brak opcji płatności za pobraniem;
  2. Płatności są realizowane za pośrednictwem systemu PayU.pl, obsługiwanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, KRS nr 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444 oraz Firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449, posiada w Luksemburgu odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w formie instytucji kredytowej w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku (z późniejszymi zmianami).
  3. Płatności za pośrednictwem systemu PayU.pl, w zależności od ich dostępności, które dokonywane są na zasadach określonych aktualnie dla tych sposobów płatności przez obsługujące je podmioty, mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w oparciu o który następuje realizacja płatności za pośrednictwem ww. systemów; w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayU S.A., przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.
 2. Możliwość wyboru określonego sposobu płatności online może być czasowo ograniczona z powodów technicznych. Możesz wybrać spośród opcji płatności dostępnych w Sklepie w momencie składania Zamówienia.
 3. Wszystkie Zamówienia są płatne w złotych (PLN).
 4. Składając Zamówienie wyrażasz zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej faktury elektronicznej.

WYSYŁKA I DOSTAWA

 1. Sposób dostawy Produktu wybierasz podczas procesu składania Zamówienia.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Zamówienia oraz czas dostawy. Dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze.
 3. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Nas jest liczony od dnia (początek biegu terminu dostawy):
  1. zawarcia Umowy Sprzedaży – gdy wybierzesz płatność wskazaną pkt. IX ust. 1 lit. a Regulaminu.
 4. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika.
 5. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane na terenie Polski.
 6. Informacje o kosztach dostawy są podawane w procesie składania Zamówienia.
 7. Z chwilą wydania Produktów podmiotowi świadczącemu usługę pocztową lub kurierską (przewozową) przechodzą na Ciebie korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Podmiot świadczący usługę pocztową lub kurierską (przewozową) rozpatruje reklamacje zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym podmiocie. Informacje o procedurach reklamacyjnych stosowanych przez podmiot świadczący usługę pocztową lub kurierską (przewozową) są udzielane przez ten podmiot.

ZWROTY – PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni od momentu wydania Produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji poprzez złożenie Oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem Formularza Zwrotu.
 4. Klient może również skorzystać z ustawowego formularza odstąpienia od umowy oraz wysłać Oświadczenie na adres email: info@genexo24.pl.pl, wpisując w temat Odstąpienie od umowy.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pomocą wiadomości e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 7. Klient odsyła Produkty będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres podany w regulaminie zwrotu.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanych przez Sprzedawcę, Sprzedawca, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Klientowi zgodnie z art. 38 ust 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 REKLAMACJE

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 2. Regulamin reklamacji jest dostępny pod adresem: www.genexo24/reklamacje
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej– zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu– zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 6. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep Internetowy przesyłki zawierającej reklamowany Produkt W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w Formularzu Reklamacji.
 7. Klient w przypadku jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. żądać zwrotu ceny Produktu
  2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad
 8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Koszt wymiany Produktu ponosi Sprzedawca.
 10. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Klienta Produkt wadliwą w razie wymiany Produktu na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 11. Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się do złożonego przez Klienta Formularza Reklamacji zawierającego
  1. oświadczenia o żądaniu nowego produktu,
  2. oświadczenia o żądaniu zwrotu należności za produkt
 12. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi o której mowa w pkt 11 we wskazanym terminie, uważa się że Sprzedawca uznał za uzasadnione złożone oświadczenie lub żądanie Klienta.
 13. Sprzedawca odpowiada, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu Kupującemu.
 14. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 15. Roszczenie o wymianę Produktu sprzedanego na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu Kupującemu, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Kupującemu.
 16. Roszczenie o wymianę Produktu sprzedanego na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednakże bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwuletniego terminu.
 17. W terminach określonych w niniejszym Regulaminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu. Klient może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 1. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu.
 2. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

KONTAKT I REKLAMACJE USŁUG

 1. Zobowiązujemy się do przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z naciskiem na stosowanie środków technicznych i organizacyjnych odpowiednio dostosowanych do przetwarzanych danych osobowych.
 2. Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce.

PRAWA AUTORSKIE

Przysługują Nam prawa autorskie do wszystkich artykułów i treści zamieszczanych w Sklepie. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, także wszystkie obrazy, grafiki, jak i inne elementy twórcze są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi na znak towarowy i należą do Nas lub są przez Nas licencjonowane. Nie wyrażamy zgody na ich kopiowanie lub ich zwielokrotnianie w jakikolwiek sposób.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Sklepu.
 2. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Sklepu ze względu na jego modernizację.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za:
  1. prawidłowość działania Sklepu,
  2. zmianę cen i ofert w Sklepie,
  3. brak dostępności Produktów.

ZMIANA REGULAMINU

 1. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie.
 2. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w Sklepie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną Umowę Sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa Sprzedaży zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.
 2. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu są w języku polskim.
 3. W przypadku sporu sądem właściwym będzie sąd dla Naszej siedziby.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy K.C., przepisy U.Ś.U.D.E. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Płatności obsługuje: