Zwroty

ZWROTY – PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni od momentu wydania Produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy i dokonać zwrotu Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. To znaczy wykonać równolegle następujące czynności:
  1. odesłać Produkt wraz z wypełnionym Formularzem Zwrotu na adres reklamacyjny: FM Logistic/Genexo, ul. Stefana Batorego 1, 05-870 Błonie Pass, hala 9 rampa 11         oraz 
  2. wysłać maila na adres info@genexo24.pl wraz z wypełnionym Formularzem Zwrotu
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi przy pomocy wiadomości e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny podany w złożonym Formularzu Zwrotu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłać Produkt przed jego upływem.
 7. Klient odsyła Produkt będący przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres FM Logistic/Genexo, ul. Stefana Batorego 1, 05-870 Błonie Pass, hala 9 rampa 11, z wypełnionym Formularzem Zwrotu oraz przesyła wypełniony Formularz Zwrotu na adres e-mail: info@genexo24.pl
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącego przedmiotem umowy, a będący wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanych przez Sprzedawcę, Sprzedawca, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Klient zgodnie z art. 38 ust 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  Płatności obsługuje: