Reklamacje

REGULAMIN REKLAMACJI

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Produktów wolnych od wad.
 2. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych (rękojmia).
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady (rękojmia) wobec Klienta na zasadach określonych w art. 5562 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
 4. Reklamację można złożyć poprzez wykonanie równolegle następujących czynności:
  1. odesłanie Produktu wraz z wypełnionym Formularzem Reklamacji na adres reklamacyjny: Genexo, ul. Gen. Zajączka 26, 01-510 Warszawa, oraz
  2. wysłanie maila na adres info@genexo24.pl wraz z wypełnionym Formularzem Reklamacji.
 5. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany Produkt. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedający zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w Formularzu Reklamacji.
 6. W przypadku umowy z Klientem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta, stosownie do brzmienia art. 5562 Kodeksu cywilnego.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Klient może:
  1. Żądać zwrotu ceny Produktu
  2. Żądać wymiany Produktu na wolną od wad
 9. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad.
 10. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres reklamacyjny wskazany w pkt 4 niniejszego Regulaminu Reklamacji.
 11. Koszt wymiany Produktu lub zwrotu ceny Produktu ponosi Sprzedawca.
 12. Sprzedawca zobowiązany jest przyjąć od Klienta Produkt wadliwy w razie wymiany Produktu na wolny od wad lub odstąpienia od umowy.
 13. Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się do złożonego na Formularzu Reklamacji żądania przez Klienta:
  a. Zwrotu ceny Produktu
  b. Wymiany Produktu na wolny od wad
 14. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi o której mowa w pkt 13 we wskazanym terminie, uważa się że Sprzedawca uznał za uzasadnione złożone oświadczenie lub żądanie Klienta.
 15. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu Klientowi.
 16. Roszczenie o wymianę Produktu sprzedanego na Produkt wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu Klientowi.
 17. Roszczenie o wymianę sprzedanego Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednakże bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwuletniego terminu, o którym mowa w pkt 16.
 18. W terminie określonym w pkt 17 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu.
 19. Klient może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Płatności obsługuje: