Reklamacje

REGULAMIN REKLAMACJI

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Produktów wolnych od wad.
 2. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych (rękojmia).
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady (rękojmia) wobec Klienta na zasadach określonych w art. 5562 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
 4. Reklamację można złożyć poprzez wykonanie równolegle następujących czynności:
  1. odesłanie Produktu wraz z wypełnionym Formularzem Reklamacji na adres reklamacyjny: Genexo, ul. Gen. Zajączka 26, 01-510 Warszawa, oraz
  2. wysłanie maila na adres info@genexo24.pl wraz z wypełnionym Formularzem Reklamacji.
 5. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany Produkt. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedający zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w Formularzu Reklamacji.
 6. W przypadku umowy z Klientem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta, stosownie do brzmienia art. 5562 Kodeksu cywilnego.
 7. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 8. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej– zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 9. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu– zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Klient może:
  1. Żądać zwrotu ceny Produktu
  2. Żądać wymiany Produktu na wolną od wad
 12. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy/ niezgodny z umową na wolny od wad/ zgodny z umową.
 13. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres reklamacyjny wskazany w pkt 4 niniejszego Regulaminu Reklamacji.
 14. Koszt wymiany Produktu lub zwrotu ceny Produktu ponosi Sprzedawca.
 15. Sprzedawca zobowiązany jest przyjąć od Klienta Produkt wadliwy w razie wymiany Produktu na wolny od wad lub odstąpienia od umowy.
 16. Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się do złożonego na Formularzu Reklamacji żądania przez Klienta:
  a. Zwrotu ceny Produktu
  b. Wymiany Produktu na wolny od wad
 17. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi o której mowa w pkt 13 we wskazanym terminie, uważa się że Sprzedawca uznał za uzasadnione złożone oświadczenie lub żądanie Klienta.
 18. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu Klientowi.
 19. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 20. Roszczenie o wymianę Produktu sprzedanego na Produkt wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu Klientowi.
 21. Roszczenie o wymianę sprzedanego Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednakże bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwuletniego terminu, o którym mowa w pkt 16.
 22. W terminie określonym w pkt 17 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu.
 23. Klient może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Płatności obsługuje: